FAKULTI SENIBINA DAN EKISTIK
Universiti Malaysia Kelantan

Visi


Mengungguli pembangunan modal insan yang mempunyai ciri-ciri kusahawanan berdasarkan alam bina yang mapan untuk kesejahteraan global

Misi


Untuk menghasilkan profesional bercirikan keusahawanan yang mengungguli alam bina yang mampan untuk kesejahteraan global

Objektif


  • Melahirkan profesional yang berpengetahuan dan mahir dalam bidang alam bina.
  • Menyediakan pusat rujukan mengenai alam bina dan warisan.
  • Menyediakan perkhidmatan perundingan dengan kerjasama industri dalam memastikan penyelidikan dan inovasi untuk pendidikan seumur hidup dan sumbangan komuniti.
  • Menggalakkan dan mengamalkan ciri-ciri keusahawanan menerusi kepimpinan yang efektif dan pengurusan yang sistematik.